Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

 

I.    Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČ: 00031917, se sídlem náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně, družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 222 (dále jen „správce“), které Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

II.    Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III.Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (v rámci smluvního vztahu, e-maily, telefonní spojení, webové stránky, apod.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).

 

IV.Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ. DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

• další údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

 

V.Kategorie subjektů údajů

• zaměstnanec správce

• uchazeč o zaměstnání

• člen správce

• zákazník správce

• dodavatel zboží a služby

• nájemce

• jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

 

VI.Kategorie příjemců osobních údajů

• osoby, které smluvně pro správce zajišťují plnění smlouvy, zejména subjekty poskytující služby týkající se softwaru a ukládání dat; pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné osoby plněním úkolů pro družstvo; tyto osoby obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti.  

• státní orgány v rámci plnění zákonných povinností dle příslušných právních předpisů.

 

VII.Účel zpracování osobních údajů

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

• jednání o smluvním vztahu

• plnění smlouvy

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

• archivnictví vedené na základě zákona

• výběrová řízení na volná pracovní místa

• plnění zákonných povinností ze strany správce

 

VIII.Způsob zpracování ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce pověřenými zaměstnanci správce nebo zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem správce přijal technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě nebo neoprávněným přenosům a neoprávněnému zpracování nebo zneužití osobních údajů třetí osobou.

 

IX.Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů a závazkového vztahu.

      

X.       Poučení pro subjekty údajů

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,  

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,  

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,  

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.  

 

XI.Práva subjektu údajů

  1. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

•   účelu zpracování,

•   kategorii dotčených osobních údajů,

• příjemci nebo kategorií příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

•   plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,  

•   veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

  1. Každý subjekt údajů má následující práva:

právo odvolat souhlas – máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů,

právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě,

• právo na opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů

právo požadovat informaci – máte právo požadovat informaci o tom, jaké údaje o Vás správce zpracovává, právo vznést námitku proti zpracování

právo obrátit se v případě pochybnosti na správce nebo dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit poštou na adrese družstva: Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně, IČ: 00031917 nebo e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat správce o vysvětlení,

• požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,

• je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,

• nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Akční leták

 

Aktuální leták

 

facebook ban

tchibo banner

 

 

ÚVOD   |   NOVINKY   |   AKCE   |   PRODEJNY   |   HISTORIE   |   REKLAMA   |   ČLENSTVÍ   |   KONTAKT